The Ômôdé Ikokò
3845694606_94b66a4e9c_o.jpg

A hán ìkokò löwö õtun, a hán ìkokò lese osi; o ku eni ti yo ko oh loju?
Trans.:We lop off the hyena's right forelimb, we lop off the hyena's right hindlimb; the question is, who will face it now?
~ Oyekan Owomoyela, Yoruba Proverbs